Gizlilik ve Gvenlik


De?erli site ziyaretimiz,
ncelikle bizleri tercih etti?iniz iin te?ekkr ederiz. Web sitemizde bulaca??n?z tm hizmet ve servisler iin, tercih etmi? oldu?unuz rn/rnler ve sreler iinde, taahht etmi? oldu?umuz tm hizmetleri en st seviyede sizlere sunarak, sizleri memnun etmenin bize en byk hazz? verece?ini bilmenizi isteriz.
A?a??da maddeler halinde belirtmi? oldu?umuz hususlar, tamam? ile sizleri bilgilendirmek, ?artlar? ve kurallar? kabul/teyid etmi? oldu?unuzu belgelendirmek ve maksimum derecede hizmetimizi rahata sunmak amac? ile sunulmu?tur.

 

G?ZL?L?K ve GVENL?K ?LKELER?
Bu sayfada yer alan gizlilik kurallar? yapt???n?z al??veri?lerde ve vermi? oldu?unuz ki?isel bilgilerdeki gvenlik ve gizlilik s?n?rlar?n? belirlemek amac? ile konulmu?tur.
Kredi Kart? ve Ki?isel Bilgileriniz Bizimle Gvende www.yuki.com.tr zerinden al??veri? s?ras?nda verdi?iniz kredi kart? bilgileri, ok gl SSL (Secured Sockets Layer) ve Encryption Teknolojisi ile gven alt?ndad?r. Bilgileriniz browserlar?n kendi sa?lad?klar? gvenlik standartlar? erevesinde gvenliktedir. SSL tm zel bilgilerinizi internette ?ifrelendirir. Bu sayede internette al??veri?, telefonla ya da bir dkkandan al??veri? yapmak kadar gvenlidir. Sizin Gvenli?inizi Sa?lamak Bizim En ncelikli Grevimiz ! Kredi kart?n?zda yapmad???n?z bir harcama grrseniz ve bunun internet zerinden Web Sayfas?n? kullanarak yapt???n?z bir harcamadan kaynakland???na eminseniz, derhal bize e-mail ile info@yuki.com.tr adresine bildirin. M?teri hizmetleri k?sm?ndan gerekli formu bulun ve doldurup bize gnderin. Konu ile ilgili uzman arkada?lar?m?z, sizden gerekli detaylar? bildiren formu ald?ktan sonra, Web Sayfas? zerinden harcaman?z?n kayna??n? bulacaklard?r. Ayr?ca kredi kart?n?z?n ba?l? bulundu?u bankay? aray?p faturaya itiraz etti?inizi belirtmeyi de unutmay?n. Firmam?z, gerekle?me olas?l??? d?k de olsa, bylesi bir durumda ilgili banka ile birlikte al??arak sorunu en k?sa zamanda dzeltmek iin elinden geleni yapacak ve sizin yan?n?zda olacakt?r.

 

G?ZL?L?K ?LKELER? NELER? KAPSAR?
Gizlilik ilkeleri www.kralmotor.com.tr adresi ile ba?layan tm blmlerde geerlidir. Web sitemizi kullanarak site arac?l??? ile edinilebilen ki?isel bilgilerinizin www.yuki.com.tr ba?lant?l? ?irketler, ortaklar ve acentalar taraf?ndan toplanmas? ve kullan?lmas?n? kabul etmi? bulunmaktas?n?z. Hizmeti kullan?m?n?z bizim iin gizlidir. Ancak, a?a??daki amalar iin, hakk?n?zdaki bilgilere, hesab?n?z?n ve/veya ileti?imlerinizin ieri?i hakk?ndaki bilgilere eri?ebilir veya bunlar? a?klayabiliriz :
1- Yasalara veya bize tebli? edilen yasal i?lemlere uyma;
2- Yasalara ayk?r? faaliyetlere kat?lmak veya yard?mc? olmak iin bu hizmeti kullanmak da dahil bu szle?menin olas? ihlallerini ara?t?rma veya teyit etme;
3- www.yuki.com.trnin, al??anlar?n?n, m?terilerinin veya kamunun haklar?n?, mlkn veya gvenli?ini koruma. Bu blmde zetlenen eri?im ve a?klamalara izin vermi? say?l?rs?n?z. Hizmeti korumak, m?terilerimizi korumak veya bu szle?meyi ihlal etmenizi engellemek iin teknolojiye veya ba?ka yollara ba?vurabiliriz. Bu yollar aras?nda, rne?in istenmeyen e-postalar? engellemek amac?yla filtreleme yapmak veya gvenli?i art?rmak da bulunur. Bu yollar hizmet kullan?m?n?z? engelleyebilir veya kesintiye u?ratabilir.

www.yuki.com.tr Hangi Ki?isel Bilgilerinizi Saklar?
www.yuki.com.tr sitesinden yapaca??n?z al??veri? s?ras?nda Ki?isel ve Teslimat bilgileriniz taraf?m?zca saklanmaktad?r.
Ad, soyad, kimlik belge numaras?, adres gibi bilgileri ieren ancak bunlarla s?n?rl? olmay?p, istemi? oldu?unuz rn ya da hizmetimize gre de?i?ebilen bir tak?m ki?isel bilgilerinizi vermeniz zorunludur.
1- rn bilgisi ve sat???n?z?n i?leme konulmas? ve hesab?n?z?n ynetilmesi
2- ??lemlerinizle ilgili istatistiklerin yap?labilmesi ve taraf?n?zla olan ba?lant?m?z?n devam?n? sa?layabilmek iin ba?lant? listelerinin olu?turulmas?, site kullan?m? ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi
3- Kimlik, do?rulama ve kay?t olu?turulmas?

 

GARANT? ?ARTLARI
Web Sayfas? zerinden online yapt???n?z al??veri?ler garantilidir. Online al??veri?iniz, firmam?z?n kendi retti?i ve kulland??? zel bir teknoloji olan Web Arayzleri sayesinde direkt olarak www.yuki.com.tr web online sat?? sisteminin iine yaz?l?r. Online gerek zamanl? sat??lar garantili oldu?undan demeler web sitemiz zerinden i?lem yapman?z s?ras?nda al?n?r. Firmam?z?n sizlere sundu?u deme seeneklerinden birini al??veri?inizin son ad?m?nda seebilirsiniz.

 

KRED? KARTI ?LE DEME (Visa, MasterCard, American Express )
?u an Web Sayfas? zerinden yapt?rd???n?z rn sipari?lerinde demeyi kredi kart?n?z ile yapabiliyorsunuz. Bu seenekte, rezervasyonunuzun son a?amas?nda kredi kart? numaran?z?, ve kart?n arkas?ndaki numaran?n son 3 rakam?n? girmeniz istenir. Ayn? forma kart?n?z?n zerindeki ad ve soyad?n?, kartta yaz?l? oldu?u ?ekilde giriniz. Vermi? oldu?unuz kredi kart? numaras? SSL (Security Socket Layer) zerinde al??an ve alan?nda tm dnyan?n kabul etti?i bir gvenlik sistemi olan GlobalSign garantisiyle gvenlik alt?ndad?r. Yabanc? seyahat portallar?nda dahi 40 bit olan gvenlik ls, firmam?z taraf?ndan 128 bit olarak ok daha gl bir sistemde al??t?r?l?r.

nemli Not:
1. VISA ve MASTERCARD kurallar? erevesinde Bankalararas? Kart Merkezinin (BKM) ald??? karara gre 1 Ekim 2001 tarihinden itibaren Mail Order ve Elektronik Ticaret islemleri yapan tm firmalar iin kart sahibinden CVV (gvenlik kodu) numaras? al?nmas? zorunlu hale getirilmi?tir. Bu yntem hem sizi hem de bankalar? olu?abilecek risklerden korumak amac?n? ta??maktad?r. CVV Gvenlik kodu, kredi kart?n?n arka yzndeki imza panelinde yer alan, kart numaras?n?n en sa? taraf?ndaki haneli numarad?r. Kart?n fiziki olarak bulunmad??? ortamlarda i?lem yap?l?yorsa gvenlik kodu kullan?lmal?d?r. Bu sebeple, rezervasyonlar?n?z s?ras?nda sizden kredi kart? numaran?zla birlikte haneli CVV numaran?z da istenecektir. Gvenlik kodu numaras? uygulamas? ile, ulusal ve uluslararas? kart kabul kurallar?n?n gereksinimlerini tam olarak kar??layarak, riskinizi minimize ediyor ve sizlere daha gvenli bir al??veri? ortam? sunuyoruz.

2.De?erli site ziyaretimiz, Online sat?? sistemimizden yapm?? oldu?unuz al??veri? s?ras?nda o anki internet ba?lant?n?za ve internet taray?c?n?z?n durumuna gre ok ufak bir ihtimal de olsa denecek tutar blmnde farkl? rakamlar ?kma olas?l??? vard?r. Bu tip durumlarda toplamda olmas? gereken rakam ile denecek tutar aras?nda fark eksik ise taraf?n?zdan gerek tutar?n tamam? talep edilir, fazla ise taraf?n?za aynen iade edilir. ok kk ihtimal de olsa bu tip aksakl?klar bizlerin elinde olmad???ndan dolay? anlay???n?z? rica ederiz.

www.yuki.com.tr sitesinde yer alan tm metin, resim ve ierik ve bilgilerin telif haklar? YUK? MAK?NA SAN. T?C. A.?. aittir. Hibir ?ekilde bas?l? veya elektronik ortamda izinsiz kullan?lamaz ve kopyalanamaz. Tm rn bilgileri ve fiyatlar bilgilendirme amal? olup, de?i?iklik arz edebilir. Ufakda olsa, bir ihtimal Fiyat ve bilgi yanl??l?klar?ndan www.yuki.com.tr sorumlu de?ildir.

Girmi? oldu?unuz veriler, i?lemleriniz ve hukuki gereklilikler sresince taraf?m?zca saklanmaktad?r. IP adresinizi sunucular?m?zdaki sorunlar?n giderilmesi ve internet sitemizi ynetmek iin kullanaca??z. IP adresiniz, sizi, yapt???n?z al??veri?leri ve a?k demografik bilgilerinizin toplanmas? iin kullan?lacakt?r. Taraf?m?zca tutulmakta olan verilere ula??lmas? veya bilgilerin de?i?tirilmesi gncelleme sayfalar? arac?l??? ile yap?labilmektedir.

Gvenli bir ?ekilde deme yapmak istiyorsan?z, zellikle kredi kart? ile deme yapt???n?z sayfalarda yukar?da belirtilen alan ad?n?n iersinde oldu?unuzdan ve internet taray?c?n?z?n sa? alt k?esindeki gvenli alanda oldu?unuzu belirten kilit i?aretinin bulundu?undan emin olunuz.

Bizleri tercih etti?iniz iin te?ekkrlerimizi sunar, iyi al??veri?ler dileriz.

 

YUK?ENDSTR?YELMAK?NELER VE MOTOR SAN. A.?.
?kitelli O.S.B. Sleyman Demirel Bulvar? YUK? PLAZA
34306 Kkekmece-Ba?ak?ehir / ?STANBUL
Telefon : 0.212. 444 98 54
Faks : 0.212. 671 01 41
info@yuki.com.tr