Gizlilik ve Güvenlik


De?erli site ziyaretçimiz,
Öncelikle bizleri tercih etti?iniz için te?ekkür ederiz. Web sitemizde bulaca??n?z tüm hizmet ve servisler için, tercih etmi? oldu?unuz ürün/ürünler ve süreler içinde, taahhüt etmi? oldu?umuz tüm hizmetleri en üst seviyede sizlere sunarak, sizleri memnun etmenin bize en büyük hazz? verece?ini bilmenizi isteriz.
A?a??da maddeler halinde belirtmi? oldu?umuz hususlar, tamam? ile sizleri bilgilendirmek, ?artlar? ve kurallar? kabul/teyid etmi? oldu?unuzu belgelendirmek ve maksimum derecede hizmetimizi rahatça sunmak amac? ile sunulmu?tur.

 

G?ZL?L?K ve GÜVENL?K ?LKELER?
Bu sayfada yer alan gizlilik kurallar? yapt???n?z al??veri?lerde ve vermi? oldu?unuz ki?isel bilgilerdeki güvenlik ve gizlilik s?n?rlar?n? belirlemek amac? ile konulmu?tur.
Kredi Kart? ve Ki?isel Bilgileriniz Bizimle Güvende… www.yuki.com.tr üzerinden al??veri? s?ras?nda verdi?iniz kredi kart? bilgileri, çok güçlü SSL (Secured Sockets Layer) ve Encryption Teknolojisi ile güven alt?ndad?r. Bilgileriniz browserlar?n kendi sa?lad?klar? güvenlik standartlar? çerçevesinde güvenliktedir. SSL tüm özel bilgilerinizi internette ?ifrelendirir. Bu sayede internette al??veri?, telefonla ya da bir dükkandan al??veri? yapmak kadar güvenlidir. Sizin Güvenli?inizi Sa?lamak Bizim En Öncelikli Görevimiz ! Kredi kart?n?zda yapmad???n?z bir harcama görürseniz ve bunun internet üzerinden Web Sayfas?n? kullanarak yapt???n?z bir harcamadan kaynakland???na eminseniz, derhal bize e-mail ile info@yuki.com.tr adresine bildirin. Mü?teri hizmetleri k?sm?ndan gerekli formu bulun ve doldurup bize gönderin. Konu ile ilgili uzman arkada?lar?m?z, sizden gerekli detaylar? bildiren formu ald?ktan sonra, Web Sayfas? üzerinden harcaman?z?n kayna??n? bulacaklard?r. Ayr?ca kredi kart?n?z?n ba?l? bulundu?u bankay? aray?p faturaya itiraz etti?inizi belirtmeyi de unutmay?n. Firmam?z, gerçekle?me olas?l??? dü?ük de olsa, böylesi bir durumda ilgili banka ile birlikte çal??arak sorunu en k?sa zamanda düzeltmek için elinden geleni yapacak ve sizin yan?n?zda olacakt?r.

 

G?ZL?L?K ?LKELER? NELER? KAPSAR?
Gizlilik ilkeleri www.kralmotor.com.tr adresi ile ba?layan tüm bölümlerde geçerlidir. Web sitemizi kullanarak site arac?l??? ile edinilebilen ki?isel bilgilerinizin www.yuki.com.tr ba?lant?l? ?irketler, ortaklar ve acentalar taraf?ndan toplanmas? ve kullan?lmas?n? kabul etmi? bulunmaktas?n?z. Hizmeti kullan?m?n?z bizim için gizlidir. Ancak, a?a??daki amaçlar için, hakk?n?zdaki bilgilere, hesab?n?z?n ve/veya ileti?imlerinizin içeri?i hakk?ndaki bilgilere eri?ebilir veya bunlar? aç?klayabiliriz :
1- Yasalara veya bize tebli? edilen yasal i?lemlere uyma;
2- Yasalara ayk?r? faaliyetlere kat?lmak veya yard?mc? olmak için bu hizmeti kullanmak da dahil bu sözle?menin olas? ihlallerini ara?t?rma veya teyit etme;
3- www.yuki.com.tr’nin, çal??anlar?n?n, mü?terilerinin veya kamunun haklar?n?, mülkünü veya güvenli?ini koruma. Bu bölümde özetlenen eri?im ve aç?klamalara izin vermi? say?l?rs?n?z. Hizmeti korumak, mü?terilerimizi korumak veya bu sözle?meyi ihlal etmenizi engellemek için teknolojiye veya ba?ka yollara ba?vurabiliriz. Bu yollar aras?nda, örne?in istenmeyen e-postalar? engellemek amac?yla filtreleme yapmak veya güvenli?i art?rmak da bulunur. Bu yollar hizmet kullan?m?n?z? engelleyebilir veya kesintiye u?ratabilir.

www.yuki.com.tr Hangi Ki?isel Bilgilerinizi Saklar?
www.yuki.com.tr sitesinden yapaca??n?z al??veri? s?ras?nda Ki?isel ve Teslimat bilgileriniz taraf?m?zca saklanmaktad?r.
Ad, soyad, kimlik belge numaras?, adres gibi bilgileri içeren ancak bunlarla s?n?rl? olmay?p, istemi? oldu?unuz ürün ya da hizmetimize göre de?i?ebilen bir tak?m ki?isel bilgilerinizi vermeniz zorunludur.
1- Ürün bilgisi ve sat???n?z?n i?leme konulmas? ve hesab?n?z?n yönetilmesi
2- ??lemlerinizle ilgili istatistiklerin yap?labilmesi ve taraf?n?zla olan ba?lant?m?z?n devam?n? sa?layabilmek için ba?lant? listelerinin olu?turulmas?, site kullan?m? ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi
3- Kimlik, do?rulama ve kay?t olu?turulmas?

 

GARANT? ?ARTLARI
Web Sayfas? üzerinden online yapt???n?z al??veri?ler garantilidir. Online al??veri?iniz, firmam?z?n kendi üretti?i ve kulland??? özel bir teknoloji olan Web Arayüzleri sayesinde direkt olarak www.yuki.com.tr web online sat?? sisteminin içine yaz?l?r. Online gerçek zamanl? sat??lar garantili oldu?undan ödemeler web sitemiz üzerinden i?lem yapman?z s?ras?nda al?n?r. Firmam?z?n sizlere sundu?u ödeme seçeneklerinden birini al??veri?inizin son ad?m?nda seçebilirsiniz.

 

KRED? KARTI ?LE ÖDEME (Visa, MasterCard, American Express )
?u an Web Sayfas? üzerinden yapt?rd???n?z ürün sipari?lerinde ödemeyi kredi kart?n?z ile yapabiliyorsunuz. Bu seçenekte, rezervasyonunuzun son a?amas?nda kredi kart? numaran?z?, ve kart?n arkas?ndaki numaran?n son 3 rakam?n? girmeniz istenir. Ayn? forma kart?n?z?n üzerindeki ad ve soyad?n?, kartta yaz?l? oldu?u ?ekilde giriniz. Vermi? oldu?unuz kredi kart? numaras? SSL (Security Socket Layer) üzerinde çal??an ve alan?nda tüm dünyan?n kabul etti?i bir güvenlik sistemi olan GlobalSign garantisiyle güvenlik alt?ndad?r. Yabanc? seyahat portallar?nda dahi 40 bit olan güvenlik ölçüsü, firmam?z taraf?ndan 128 bit olarak çok daha güçlü bir sistemde çal??t?r?l?r.

Önemli Not:
1. VISA ve MASTERCARD kurallar? çerçevesinde Bankalararas? Kart Merkezinin (BKM) ald??? karara göre 1 Ekim 2001 tarihinden itibaren Mail Order ve Elektronik Ticaret islemleri yapan tüm firmalar için kart sahibinden CVV (güvenlik kodu) numaras? al?nmas? zorunlu hale getirilmi?tir. Bu yöntem hem sizi hem de bankalar? olu?abilecek risklerden korumak amac?n? ta??maktad?r. CVV Güvenlik kodu, kredi kart?n?n arka yüzündeki imza panelinde yer alan, kart numaras?n?n en sa? taraf?ndaki üç haneli numarad?r. Kart?n fiziki olarak bulunmad??? ortamlarda i?lem yap?l?yorsa güvenlik kodu kullan?lmal?d?r. Bu sebeple, rezervasyonlar?n?z s?ras?nda sizden kredi kart? numaran?zla birlikte üç haneli CVV numaran?z da istenecektir. Güvenlik kodu numaras? uygulamas? ile, ulusal ve uluslararas? kart kabul kurallar?n?n gereksinimlerini tam olarak kar??layarak, riskinizi minimize ediyor ve sizlere daha güvenli bir al??veri? ortam? sunuyoruz.

2.De?erli site ziyaretçimiz, Online sat?? sistemimizden yapm?? oldu?unuz al??veri? s?ras?nda o anki internet ba?lant?n?za ve internet taray?c?n?z?n durumuna göre çok ufak bir ihtimal de olsa ödenecek tutar bölümünde farkl? rakamlar ç?kma olas?l??? vard?r. Bu tip durumlarda toplamda olmas? gereken rakam ile ödenecek tutar aras?nda fark eksik ise taraf?n?zdan gerçek tutar?n tamam? talep edilir, fazla ise taraf?n?za aynen iade edilir. Çok küçük ihtimal de olsa bu tip aksakl?klar bizlerin elinde olmad???ndan dolay? anlay???n?z? rica ederiz.

www.yuki.com.tr sitesinde yer alan tüm metin, resim ve içerik ve bilgilerin telif haklar? YUK? MAK?NA SAN. T?C. A.?. aittir. Hiçbir ?ekilde bas?l? veya elektronik ortamda izinsiz kullan?lamaz ve kopyalanamaz. Tüm ürün bilgileri ve fiyatlar bilgilendirme amaçl? olup, de?i?iklik arz edebilir. Ufak’da olsa, bir ihtimal Fiyat ve bilgi yanl??l?klar?ndan www.yuki.com.tr sorumlu de?ildir.

Girmi? oldu?unuz veriler, i?lemleriniz ve hukuki gereklilikler süresince taraf?m?zca saklanmaktad?r. IP adresinizi sunucular?m?zdaki sorunlar?n giderilmesi ve internet sitemizi yönetmek için kullanaca??z. IP adresiniz, sizi, yapt???n?z al??veri?leri ve aç?k demografik bilgilerinizin toplanmas? için kullan?lacakt?r. Taraf?m?zca tutulmakta olan verilere ula??lmas? veya bilgilerin de?i?tirilmesi güncelleme sayfalar? arac?l??? ile yap?labilmektedir.

Güvenli bir ?ekilde ödeme yapmak istiyorsan?z, özellikle kredi kart? ile ödeme yapt???n?z sayfalarda yukar?da belirtilen alan ad?n?n içersinde oldu?unuzdan ve internet taray?c?n?z?n sa? alt kö?esindeki güvenli alanda oldu?unuzu belirten kilit i?aretinin bulundu?undan emin olunuz.

Bizleri tercih etti?iniz için te?ekkürlerimizi sunar, iyi al??veri?ler dileriz.

 

YUK? ENDÜSTR?YEL MAK?NELER VE MOTOR SAN. A.?.
?kitelli O.S.B. Süleyman Demirel Bulvar? YUK? PLAZA
34306 Küçükçekmece-Ba?ak?ehir / ?STANBUL
Telefon : 0.212. 444 98 54
Faks : 0.212. 671 01 41
info@yuki.com.tr