SATI? SÖZLE?MES?


www.yuki.com.tr MESAFEL? SATI? SÖZLE?MES?
??bu sözle?me 13.06.2003 tarih ve 25137 say?l? Resmi Gazetede yay?nlanan Mesafeli Sözle?meler Uygulama Usul ve Esaslar? Hakk?nda Yönetmelik gere?i internet üzerinden gerçekle?tiren sat??lar için sözle?me yap?lmas? zorunlulu?una istinaden YUK? MAK?NA MOTOR SAN. A?.ile sahibi bulundu?u www.yuki.com.tr adl? internet sitesine üye olan Mü?teri aras?nda elektronik ortamda düzenlenmi? olup, maddeler halinde a?a??daki gibidir.

 

MADDE 1 – TARAFLAR
www.yuki.com.tr – YUK? ENDUSTR?YEL MAK?NELER VE MOTOR SAN.  A.?. (Bundan sonra SATICI olarak an?lacakt?r)
Adres: ?kitelli O.S.B. Süleyman Demirel Bulvar? Yuki Plaza 34490 Ba?ak?ehir / ?stanbul TURK?YE
Tel : 444 98 54
Faks: + 0 212 671 01 41
Web : www.yuki.com.tr

Mü?teri
Mü?teri olarak www.yuki.com.tr al??veri? sitesine üye olan ki?i. (Bundan sonra ALICI olarak an?lacakt?r) Üye olurken veya sipari? verirken kullan?lan adres ve ileti?im bilgileri esas al?n?r.

 

MADDE 2 – KONU
??bu sözle?menin konusu, Al?c? n?n, Sat?c? ya ait www.yuki.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipari? verdi?i, sözle?mede bahsi geçen niteliklere haiz ve yine sözle?mede sat?? fiyat? belirtilen mal/hizmetin sat??? ve teslimi ile ilgili olarak 4077 say?l? Tüketicilerin Korunmas? Hakk?ndaki Kanun ve Mesafeli Sözle?meler Uygulama Esas ve Usulleri Hakk?nda Yönetmelik hükümleri gere?ince taraflar?n hak ve yükümlülüklerinin saptanmas?d?r. Al?c?, sat??a konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, sat?? fiyat?, ödeme ?ekli, teslimat ko?ullar? vs. sat??a konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakk? konusunda bilgi sahibi oldu?unu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit etti?ini ve sonras?nda mal/hizmeti sipari? verdi?ini i? bu sözle?me hükümlerince kabul ve beyan eder. www.yuki.com.tr

 

sitesinde yer alan garanti ?artlar?, iade ?artlar?, ödeme ve teslimat bilgileri ve fatura i? bu sözle?menin ayr?lmaz parçalar?d?r.

 

MADDE 3 – SÖZLE?ME KONUSU ÜRÜN B?LG?LER?
Mal?n / Ürünün / Hizmetin türü, miktar?, marka/modeli, rengi, adedi, sat?? bedeli, ödeme ?ekli, ALICI n?n onay? ile sipari?in sonland??? andaki bilgilerden olu?maktad?r.

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 – ALICI, Madde 3 te belirtilen sözle?me konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, sat?? fiyat? ve ödeme ?ekli ile teslimata ili?kin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi oldu?unu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdi?ini beyan eder.
4.2 – Sözle?me konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi a?mamak ko?ulu ile her bir ürün için ALICI n?n yerle?im yerinin uzakl???na ba?l? olarak ön bilgiler içinde aç?klanan süre zarf?nda ALICI veya gösterdi?i adresteki ki?i/kurulu?a teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kayd?yla en fazla 10 gün daha uzat?labilir.
4.3 – Sözle?me konusu ürün, ALICI dan ba?ka bir ki?i/kurulu?a teslim edilecek ise, teslim edilecek ki?i/kurulu?un teslimat? kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4 – SATICI, sözle?me konusu ürünün sa?lam, eksiksiz, sipari?te belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullan?m k?lavuzlar? ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 – Sözle?me konusu ürünün teslimat? için, ürün bedelinin ALICI n?n tercih etti?i ödeme ?ekli ile ödenmi? olmas? ?artt?r. Sipari?i müteakib 3 (Üç) gün içinde herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya süre s?n?r? olmaks?z?n banka kay?tlar?nda iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülü?ünden kurtulmu? kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kart?n?n ALICI n?n kusurundan kaynaklanmayan bir ?ekilde yetkisiz ki?ilerce haks?z veya hukuka ayk?r? olarak kullan?lmas? nedeni ile ilgili banka veya finans kurulu?u nun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI n?n kendisine teslim edilmi? olmas? kayd?yla ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ula??m?n kesilmesi gibi ola?anüstü durumlar nedeni ile sözle?me konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI sipari?in iptal edilmesi, sözle?me konusu ürünün varsa emsali ile de?i?tirilmesi, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmas?na kadar ertelenmesi haklar?ndan birini kullanabilir. ALICI n?n sipari?i iptal etmesi halinde ödedi?i tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- ??bu sözle?me ile ALICI www.yuki.com.tr sitesinde yay?nlanm?? olan ve i? bu sözle?menin ayr?lmaz parças? olan garanti ?artlar? n? pe?inen okumu?, anlam?? ve kabul etmi? say?l?r. Bununla birlikte SATICI’n?n satt??? tüm ürünler orjinal ve aksi belirtilmedikçe en az 2 (iki) y?l üretici firma veya distribütör taraf?ndan garantilidir. Garanti belgesi ile sat?lan ürünler veya garanti belgesi olmayan (bu durumda fatura garanti belgesi yerine geçer) ürünlerden ar?zal? veya bozuk olanlar, garanti ?artlar? içinde gerekli onar?m?n yap?lmas? için ALICI taraf?ndan SATICI’ya bildirilir. SATICI böyle bir durumda ALICI’y? ürünün yetkili servisine yönlendirebilir yada ürünün kendisine gönderilmesini isteyebilir. Bu takdirde kargo giderleri ALICI taraf?ndan kar??lanacakt?r.
4.9- www.yuki.com.tr sitesindeki dizgi ve sistem hatalar?ndan meydana gelen fiyat yanl??l?klar?ndan SATICI sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda kar??l?kl? anla?ma sa?lanarak ALICI ya para iadesi yap?labilir yada ALICI kendi r?zas? dahilinde eksik ödenmi? bir bedel var ise aradaki fark? SATICI n?n hesaplar?na yat?r?r.

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
??bu sözle?me ile ALICI www.yuki.com.tr sitesinde yay?nlanm?? olan ve i? bu sözle?menin ayr?lmaz parças? olan iade ?artlar?n? pe?inen okumu?, anlam?? ve kabul etmi? say?l?r. Bununla birlikte ALICI, sözle?me konusu ürünün kendisine veya gösterdi?i adresteki ki?i/kurulu?a tesliminden itibaren 7 (Yedi) gün içinde cayma hakk?na sahiptir. Cayma hakk?n?n kullan?lmas? için bu süre içinde SATICI ya bildirimde bulunulmas? ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullan?lmam?? olmas? ?artt?r. Bu hakk?n kullan?lmas? halinde, 3. ki?iye veya ALICI ya teslim edilen ürünün SATICI ya gönderildi?ine ili?kin kargo teslim tutana?? örne?i ile fatura asl?n?n iadesi zorunludur. Bu belgelerin ula?mas?n? takip eden 7 (Yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI ya iade edilir. Fatura asl? gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakk? nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI taraf?ndan kar??lan?r. Ayr?ca Turkcell Mobil Ödeme ile yap?lan al??veri?lerde iade i?lemi yap?lamamaktad?r.
ALICI, ürünün teslimat? kendisine yap?lmaks?z?n cayma hakk?na (sipari? iptali) da sahiptir. Buna göre ALICI, sipari?in verildi?i tarihte mesai saati bitene kadar (18:00) cayma talebini 444 98 54 no lu mü?teri hizmetleri telefonuna bildirir.
ALICI, ürünü teslim ald??? gibi iade etmekle yükümlüdür.?ade edilecek ürünün ticari vas?flar?n? yitirmemi? olmas?, ambalaj ve içeriklerinin tam olmas? gerekmektedir.
SATICI; üründe ve ambalaj?nda herhangi bir aç?lma, bozulma, k?r?lma, tahrip, y?rt?lma, kullan?lma gibi durumlar? tespit etti?i hallerde ve ürünün mü?teriye teslim edildi?i andaki hali ile iade edilememesi halinde ürünü iade almama ve bedelini iade etmeme hakk?na sahiptir.
Yukar?da belirtilen durumlar?n d???nda, i?bu sözle?menin 6. (Alt?nc?) maddesinde belirtilmi? hususlar da engel te?kil etmiyor ise ürün bedeli ALICI hesab?na veya kredi kart?na iade edilir.

 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Ambalaj? aç?ld?ktan sonra, tekrar ambalajlanamayan ürünler iade al?namamaktad?r.
Sat?n al?nan ürünler d?? ortamlarda kullan?ld???nda, iadesi al?namamaktad?r.

 

MADDE 7 – TEMERRÜD HAL? VE HUKUK? SONUÇLARI
ALICI, kredi kart? ile yapm?? oldu?u i?lemlerinde temerrüde dü?mesi halinde kart sahibi bankan?n kendisi ile yapm?? oldu?u kredi kart? sözle?mesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya kar?? sorumlu olacakt?r. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara ba?vurabilir; do?acak masraflar? ve vekalet ücretini al?c?dan talep edebilir ve her ko?ulda al?c?n?n borcundan dolay? temerrüde dü?mesi halinde, al?c?, borcun gecikmeli ifas?ndan dolay? SATICI’n?n olu?an zarar ve ziyan?n? ödemeyi kabul eder.

 

Bizleri tercih etti?iniz için te?ekkürlerimizi sunar, iyi al??veri?ler dileriz.

 

YUK? ENDUSTR?YEL MAK?NELER VE MOTOR SAN.  A.?.
?kitelli O.S.B. Süleyman Demirel Bulvar? YUK? PLAZA
34490 Küçükçekmece-Ba?ak?ehir / ?STANBUL
Telefon : 444 98 54
Faks : 0.212. 671 01 41
info@yuki.com.tr